Inzet van extra personeel in het jeugddomein

Voor jeugdhulp die valt onder de Jeugdwet geldt dat organisaties bekwame, maar niet (meer) geregistreerde professionals kunnen inzetten als dat nodig is om de kwaliteit en continuïteit van hulp te borgen.

Als gevolg van de corona-crisis kunnen er grote tekorten ontstaan aan personeel. Dit kan onder andere komen door uitval van personeel wegens ziekte en het anders organiseren van zorg.

Organisaties in het Jeugddomein kunnen extra personeel inzetten. In de Jeugdwet (artikel 5.1.1) staat dat organisaties werkzaamheden kunnen toedelen aan een niet-geregistreerde professional, als ze aannemelijk kunnen maken dat dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp. Dit biedt ruimte om bekwaam personeel dat niet (meer) SKJ of artikel 3 Wet BIG geregistreerd is. Waar het inzet van voormalig artikel 3 Wet BIG beroepen betreft in het jeugddomein gaat het hier alleen om voormalige artsen, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten.

 

Voorwaarden

Specifiek voor de inzet van de volgende groepen professionals zijn voorwaarden opgesteld waar organisaties rekening mee moeten houden:

  • Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie na 1 januari 2018 verlopen is, kunnen ten tijde van de coronacrisis zelfstandig worden ingezet onder bepaalde voorwaarden.
  • Voor gekwalificeerde gedragswetenschappers die werkzaam zijn in de gesloten jeugdhulp blijft gelden dat zij moeten behoren tot de categorieën zoals beschreven in artikel 2 van de Regeling Jeugdwet.

De organisatie is en blijft eindverantwoordelijk voor het verlenen van verantwoorde hulp en zal bij het toedelen van taken rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van haar personeel. Indien organisaties wensen om met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van gedachten te wisselen over de inzet van personeel is dat mogelijk. Organisaties kunnen daarvoor contact opnemen met het Meldpunt van IGJ, telefoon: 088-120 50 00.

Van professionals wordt verwacht dat zij alleen werk aanvaarden waarvoor ze voldoende zijn toegerust. Daarnaast is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

 

Spoedprocedure VOG

Organisaties in het jeugddomein moeten werken met jeugdprofessionals die beschikken over een VOG. Speciaal voor de aanvragen van een VOG voor de cruciale beroepsgroepen heeft Justis een spoedprocedure gemaakt.