Handreiking Wet zorg en dwang voor psychologen en orthopedagogen

Met deze handreiking ligt er een op onze beroepsgroep toegespitste handreiking. De handreiking is opgesteld door het NIP, de NVO, de NVGzP en de BPSW in opdracht van het ministerie van VWS. 

In de handreiking wordt uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor psychologen en orthopedagogen. De handreiking richt zich specifiek op de verschillende rollen die psychologen en orthopedagogen kunnen vervullen onder de Wzd.

De handreiking is opgesteld in lijn met:

  • bestaande wet en regelgeving,
  • bestaande handreikingen,
  • de profielen Wzd-functionaris en zorgverantwoordelijke.

De handreiking onderscheidt zich van en is aanvullend op de reeds bestaande handreikingen in het feit dat de gedragswetenschapper centraal staat (wat terugkomt in de gebruikte voorbeelden), de uitgebreide aandacht voor het thema wilsbekwaamheid en herkennen van verzet en de aparte paragraaf over jeugd.

Op het moment van gereedkomen van de handreiking bestaat er over een aantal uitvoeringsvraagstukken nog geen volledige duidelijkheid, is de ervaring met de uitvoering van de wet nog beperkt en is de reparatiewet/evaluatiewet nog in ontwikkeling. Verwacht mag worden dat gedurende het implementatietraject steeds meer duidelijkheid komt. Daarom wordt deze handreiking te zijner tijd geactualiseerd.