Derde versie richtlijn GGZ en corona: steeds meer face-to-face contact

De richtlijn GGZ en corona is herzien. De derde versie van de richtlijn is op 21 april gepubliceerd op ggzstandaarden.nl. In deze versie zijn wijzigingen doorgevoerd die voortvloeien uit het feit dat de Nederlandse ggz zich aan het voorbereiden is op de inrichting van de ‘anderhalve meter-maatschappij’ en getracht wordt de reguliere zorg weer op gang te brengen.

Belangrijk is dat de richtlijn stelt dat face-to-face behandeling kan plaatsvinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Face-to-face contact kan vervangen worden door alternatieven op afstand, zoals beeldbellen, indien de fysieke kwetsbaarheid van cliënt, mede-cliënt of behandelaar daar aanleiding toe geven. De keuze voor een behandelvorm is altijd het resultaat van shared decisionmaking.

Psychologen zijn werkzaam in een vitale sector en voor onze beroepsgroep staat voorop dat cliënten de zorg krijgen die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden. Vanuit beroepsethisch oogpunt is van belang dat over eventuele alternatieve wijzen van behandeling  overeenstemming moet worden bereikt met de cliënt en dat er (mondelinge) toestemming nodig is. Let erop dat je als psycholoog een aantekening opneemt in het dossier over de afspraken die je erover hebt gemaakt.

Naast de aanscherpingen over face-to-face contact zijn nog andere wijzigingen doorgevoerd, waaronder:

  • De richtlijn is verruimd voor groepsbehandelingen voor kwetsbare groepen zoals de opnamevervangende dagbehandeling, ernstig getraumatiseerde cliënten, kwetsbare kinderen en voor groepen die onvoldoende kunnen profiteren van digitale behandeling of beeldbellen.
  • De tekst over bezoek voor opgenomen cliëntenis op een aantal punten aangepast. Zo is nu opgenomen dat wanneer de instelling besluit dat een afdeling geen bezoek meer kan ontvangen, een regiebehandelaar eventueel kan zoeken naar een passende oplossing voor het ontvangen van bezoek.
  • In deze crisistijd geeft de richtlijn aan dat het in sommige gevallen beter is de client vervroegd met ontslag te laten gaan om de risico’s op besmetting te reduceren. Zie de paragraaf Psychische zorg bij corona.

Een compleet overzicht van de wijzigingen lees je in het onderdeel Versiebeheer van de standaard. De wijzigingen zijn in de week van 14 april tot stand gekomen na onderling overleg tussen het NIP, de NVvP, LVVP, MIND, Platform MEER GGZ, V&VN en GGZ Nederland. De meest actuele versie van de richtlijn vind je altijd op GGZ Standaarden.

Bekijk het NIP-themadossier Coronavirus