Definitief advies over nieuwe academische beroepenstructuur in de psychologische zorg

Op 26 oktober hebben de leden van de stuurgroep van samenwerkende (beroeps)verenigingen1 het ‘Advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aangeboden aan Minister van Ark voor Medische Zorg en Sport.

Zoals jullie weten is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan dit advies. Met dit advies wordt een basis gelegd voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische zorg. De leden van de stuurgroep hebben eerdere concepten van het advies binnen hun eigen verenigingen besproken en op basis van reacties steeds verder aangescherpt.

Vandaag is dus het definitieve advies aan de minister overhandigd, waarmee deze fase wordt afgerond.

 

Het advies: Eén breed BIG basisberoep en twee specialismen

In het advies, dat zich richt op de psychologische beroepen in de wet BIG, wordt geadviseerd om voortaan één breed basisberoep te hanteren, namelijk de gezondheidszorgpsycholoog generalist. De beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog worden hierin samengevoegd. Een gz-psycholoog generalist kiest in de opleiding2 voor het aandachtsgebied kinderen en jeugd of volwassenen en ouderen. De gezondheidszorgpsycholoog generalist kan extra aantekeningen behalen voor methodische- of doelgroep gebonden deskundigheid. Het basisberoep psychotherapeut wordt opgenomen in een specialisme.

De gz-psycholoog generalist (artikel 3-beroep in de wet BIG) kan zich vervolgens op twee manieren verder specialiseren tot een artikel 14-beroep in de wet BIG: tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT) of tot klinisch neuropsycholoog (KNP). Het specialisme KP-PT combineert het huidige specialisme KP en het huidige basisberoep PT in één specialisme. Verwacht wordt dat er in de komende jaren ook nog andere specialismen zullen worden ingesteld.

In een landelijk kwaliteitsregister registreert de professional zijn beroepstitel, aandachtsgebied en deskundigheid op bepaalde methodieken. Cliënten, naasten en verwijzers krijgen zo een beter beeld van de vakbekwaamheid van en een beter zicht op de beroepstitels van BIG-geregistreerde professionals

1De nieuwe beroepenstructuur is een advies van de drie beroepsverenigingen die zich richten op de ontwikkeling van psychologische beroepen, de NVP, de NVGzP en het NIP. De LVVP en P3NL, die naast het NIP betrokken zijn bij het Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg, hebben zich bij dit initiatief aangesloten. Het advies is onder leiding van onafhankelijk voorzitter Alexander Rinnooy Kan opgesteld.

2Alleen de academische master psychologie geeft toegang tot de opleiding tot gz-psycholoog generalist

 

Hoe nu verder? Aanpassing BIG-beroepen in de psychologische zorg.

De nieuwe beroepenstructuur vraagt om aanpassing van de huidige beroepen in de wet BIG. Daarnaast komt er één landelijk kwaliteitsregister, waarin de professional zijn BIG-beroepstitel, aandachtsgebied en aantekeningen voor methoden registreert. De vernieuwde beroepenstructuur heeft naar verwachting impact op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Voorafgaand aan de invoering van het advies is een meer gedetailleerde impactanalyse nodig. Om voor alle beroepsbeoefenaren een reëel eindperspectief te bieden zullen overgangsregelingen worden opgesteld. Deze worden in het advies benoemd en in een later stadium verder uitgewerkt.

Voor Kinder- en Jeugdpsychologen is het advies van belang, gezien de voorgestelde samenvoeging met het beroep gz-psycholoog.

 

Meer weten?

Op verschillende momenten en manieren zijn jullie, als leden van de verschillende verenigingen, meegenomen in de totstandkoming van dit advies. Ben je geïnteresseerd in wat daar allemaal bij kwam kijken, en welke keuzes aan het definitieve advies ten grondslag hebben gelegen? Rudolf Ponds (Voorzitter NVGzP), Hans de Veen (voorzitter NIP) en Kirsten Hauber (voorzitter NVP) uit de Stuurgroep vertellen je graag meer hierover tijdens een online meeting op 10 november van 20.00 tot 21.00 uur.

 

Bijlage 1: de nieuwe beroepenstructuur
Figuur 1: De nieuwe beroepenstructuur voor psychologen bestaat uit één breed basisberoep met specialisatiemogelijkheden

 

Bijlage 2: Advies beroepenstructuur psychologische zorg: Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg (pdf)