Beperking vrije artsenkeuze voorlopig van de baan

Het indienen van het wetsvoorstel over de vrije artsenkeuze (artikel 13) wordt voorlopig uitgesteld. Zo schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris kiest ervoor eerst te bezien of de andere maatregelen, zoals oa het aanbieden van meerjarige contracten en de invoering van het nieuwe zorgprestatiemodel, voldoende bijdragen aan het verminderen van niet gecontracteerde zorg. Mocht blijken dat ondanks deze maatregelen het percentage niet-gecontracteerde zorg onvoldoende daalt, dan kan alsnog tot indiening van het wetsvoorstel worden overgegaan.

Wij zijn verheugd met het besluit van de staatssecretaris om de vrije artsenkeuze te handhaven. Wij zijn van mening dat de vrije artsenkeuze een fundamenteel recht is, waar niet aan getornd mag worden.

In de tussentijd hebben wij niet stil gezeten en gaan wij ook de komende periode natuurlijk niet stil zitten. We proberen via onze contacten in Den Haag en elders onze standpunt over het voetlicht te brengen. Wij vinden het van belang dat mensen kwalitatief goede psychologische zorg ontvangen. De cliënt moet daarbij vrij een behandelaar kunnen kiezen.

Als beroepsvereniging spannen wij ons in om de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren en transparant te maken. Wij staan voor de kwaliteit van zorg die onze leden leveren. De keuze om wel of geen contract af te sluiten ligt bij individuele professionals of organisaties. Het wel of niet contracteren zegt niets over de kwaliteit van de geleverde zorg. Er moet ruimte zijn om contractvrij te werken in de GGZ, zolang er aan de kwaliteitsnormen voldaan wordt.

In het Hoofdlijnenakkoord van de GGZ hebben partijen, waaronder het NIP, afgesproken het contracteren aantrekkelijker te maken (door minder stringente voorwaarden te creëren). Er is een werkgroep stimuleren contracteren in het leven geroepen waaraan wij deelnemen. Het stimuleren van contracteren betekent voor ons echter niet dat contractvrij werken onmogelijk moet worden gemaakt.

Wij blijven ons de komende periode, samen met leden en andere betrokken partijen, dan ook constructief inzetten om het leveren van kwalitatief goede zorg, zowel gecontracteerd als ongecontracteerd, mogelijk te maken. Van belang hiervoor zijn de juiste randvoorwaarden en een gelijkwaardig speelveld tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dit ook mede in relatie tot de wetswijziging van artikel 13 Zvw.

Onderstaande activiteiten lopen de komende maanden door. Feedback van het veld is van harte welkom!

  • Deelname van het NIP aan de werkgroep stimuleren contracteren HLA
  • Deelname van het NIP aan monitor contractering NZa
  • Afstemming met de klankbordgroep (on)gecontracteerd werken
  • Ambtelijke afstemming met VWS, beïnvloeding vanuit het NIP, via lobbyist
  • Samenwerking met andere partijen zoals VvAA, P3NL, NVP, NVVP, LVVP

lees de brief van Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer