NIP alert op wetsvoorstel Bevorderen contracteren

Het kabinet wil het wetsvoorstel Bevorderen contracteren begin juni bij de Tweede Kamer indienen, dit betekent dat de plenaire behandeling na de zomer plaatsvindt.

Inzet van het kabinet is o.a. om een mogelijkheid te creëren om (deel) sectoren te kunnen aanwijzen waarvoor de overheid de hoogte van de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vastlegt. Tevens wordt in het wetsvoorstel beoogd een nadere invulling te geven aan het hinderpaalcriterium (art.13 Zvw). Hoewel de concrete invulling van het wetsvoorstel nog niet bekend is  en niet vaststaat dat deze wordt ingezet in de GGZ, is het NIP bij voorbaat in opperste staat van paraatheid.

Het wetsvoorstel kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor zorgaanbieders. In de huidige crisistijd, waarin zorgaanbieders mensen door zware tijden loodsen maar waar ook sprake is van een verontrustende vraaguitval, is het wat het NIP betreft van het grootste belang dat er inhoudelijk en procedureel goed naar dit wetsvoorstel gekeken wordt. De belangen van gecontracteerden en ongecontracteerden zorgaanbieders moeten daarbij goed in ogenschouw worden genomen.

Daarbij kan niet zomaar voorbij gegaan worden aan jarenlange jurisprudentie. Bovendien moet er gewogen worden of het wetsvoorstel contracteren ook daadwerkelijk bevordert. Daarbij moet het volgens het NIP gewoon mogelijk zijn om contractvrij te werken in de GGZ zolang er gewoon aan de normen voldaan wordt.

Tot slot mag het niet zo zijn dat het wetsvoorstel haaks staat op het hoofdlijnenakkoord van de GGZ. Hierin is juist gezegd dat contracteren aantrekkelijker moet worden (door minder stringente voorwaarden te creëren) en dus niet dat contractvrij werken onmogelijk moet worden gemaakt.

Concreet gaat het NIP haar standpunten op een goed moment bij de Tweede Kamer kenbaar maken. Daarbij nemen we ook de inbreng mee die we de afgelopen maanden gekregen hebben over ervaringen rondom contractering via ons meldpunt. Daarnaast wil het NIP klankborden met leden over de wijze waarop we de belangen van (on)gecontracteerden in de toekomst op een constructieve manier behartigen.

Om die reden organiseert het NIP op 16 juni om 19:30 uur een eerste videobijeenkomst. Om tot een effectieve uitkomst te komen wil het NIP graag met een selectief klein gezelschap tot nadere, concrete stappen komen. Wil je graag deelnemen aan deze Klankbordgroep (on)gecontracteerden? Geef je gemotiveerde interesse aan en mail naar joost.lubbers@psynip.nl.