Zorgprestatiemodel ggz: afschaffen dbc's

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel.

De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen. De NZa heeft samen met het NIP en andere partijen in de forensische en geestelijke gezondheidszorg de afgelopen maanden onderhandeld over de precieze bewoordingen van het door de NZa te geven advies aan de minister.

Het NIP ziet als groot voordeel van het zorgprestatiemodel dat de zorgprestaties de daadwerkelijk geleverde zorg weerspiegelen en bekostigen en dat de prestaties eenvoudig, herkenbaar en controleerbaar zijn voor de patiënt. Dit NZa-advies wordt nu voorgelegd aan de minister van VWS.

 

Eenvoud en transparantie

Het zorgprestatiemodel wordt gekenmerkt door eenvoud en transparantie over de geleverde zorg. Met dit nieuwe model nemen we afscheid van de dbc’s en zzp’s in de gespecialiseerde ggz (g-ggz), de dbbc’s in de forensische zorg (fz) en de prestaties in de generalistische basis-ggz (gb-ggz).

Voor de patiënt zijn de nieuwe prestaties herkenbaar en daarmee controleerbaar. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en de tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Bovendien is er een structurele verlichting van de administratieve lasten: minutenregistratie van directe en indirecte tijd is niet meer nodig.

Ook zorgt het voor meer eenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Zo vervallen de bekostigingsschotten in de ggz tussen de g-ggz en de gb-ggz en tussen jaar 1 (dbc’s) en jaar 2 en 3 (zzp’s) van de g-ggz.

 

Het NIP blijft betrokken

Het zorgprestatiemodel lost veel knelpunten in de huidige bekostiging op. Wel moet er in de komende maanden nog hard gewerkt worden aan hoe zorgvraagtypering in het model te passen is (op basis van pilots zorgclustermodel) en welke prestaties er allemaal (declarabel) geleverd kunnen worden door niet-BIG beroepen.

Juist op deze twee inhoudelijke elementen zal het NIP in de komende periode goed betrokken blijven bij het doorontwikkel- en implementatieproces van het Zorgprestatiemodel.

Ook zorgverzekeraars bereiden zich voor op echte veranderingen in inkoop en bekostiging van de ggz ZVW, zie bijvoorbeeld het onlangs verschenen artikel in SKIPR: Zorgverzekeraars: maak dbc’s minder leidend in ggz (16 mei 2019).

 

Lees meer