Wlz: ook voor mensen met langdurige ggz-problematiek

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis aangewezen zijn op deze zorg.

Staatssecretaris Blokhuis wilde in het wijzigingsvoorstel geen toegang verlenen tot de Wlz voor jongeren tot 18 jaar. Daarover zijn expertmeetings en een rondetafelgesprek georganiseerd. Het NIP heeft daar laten weten dat de toegang tot de Wlz voor een kleine groep jongeren die langdurig op 24-uurszorg is aangewezen, mogelijk moet zijn.

 

Beperking of stoornis is leidend, niet de leeftijd

Een amendement op het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D’66) dat dit regelt is met unanieme stemmen aangenomen. Met dit amendement kunnen deze jeugdigen op een nader te bepalen datum toegang krijgen tot de Wlz, indien de effecten van deze overheveling in kaart zijn gebracht en deze geen belemmering vormen voor een zorgvuldige uitvoering hiervan. De indieners zijn van mening dat de aandoening, beperking of stoornis van een persoon leidend zou moeten zijn als het gaat om de zorg die iemand nodig heeft, niet diens leeftijd.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de tweede Kamer is ook naar voren gebracht dat voor jongeren en hun gezinnen die langdurig afhankelijk zijn van de jeugdwet ook jeugdhulp toegekend zou moeten worden met een langduriger karakter. Nu worden vaak kortdurende beschikkingen afgegeven.

Het gewijzigde wetsvoorstel moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Voor volwassenen met langdurige ggz-problematiek wordt gestreefd naar inwerking treden op 1 januari 2021. Voor jongeren wordt dat waarschijnlijk 2023.

 

Lees meer