Verminderde administratieve lasten voor jeugd-ggz?

Samen met de VNG hebben zorgaanbieders middels het Programma i-Sociaal Domein gewerkt aan standaardisering van inkoopvarianten en administratieprotocollen. 

Sinds de overgang van de brede jeugdhulp naar de gemeenten heeft de jeugd-ggz te maken met enorme administratieve lasten. Onder andere omdat vanwege de gemeentelijke beleidsvrijheid gemeenten toch ieder hun eigen systematiek hebben voor wat betreft contractering, zorgtoeleiding en facturering, ook al zijn ze georganiseerd in 42 jeugd(inkoop)regio’s.

 

Wetsvoorstel aangenomen

Samen met de VNG hebben zorgaanbieders middels het Programma i-Sociaal Domein gewerkt aan standaardisering van inkoopvarianten en administratieprotocollen. In december heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om gebruik van deze administratieve standaarden verplicht te stellen. In januari 2019 ging ook de Eerste Kamer akkoord met een aanpassing van de Jeugdwet en de Wmo 2015.

Deze aanpassing verplicht gemeenten en zorgaanbieders te werken met de beschikbare standaarden voor de administratieve afhandeling van de zorg. Zorgaanbieders hebben hiermee extra munitie richting gemeenten om hen daaraan te houden en zo onnodige administratielasten uit te bannen.

Het biedt minister De Jonge (VWS) ook de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur voor een specifiek gebied regionale samenwerking af te dwingen.

 

Programma i-Sociaal domein en standaardisering

Om de administratieve lasten verder te verminderen wordt er onder leiding van het Ketenbureau i-Sociaal Domein sinds een aantal maanden ook gewerkt aan het ontwikkelen van Standaardadministratieprotocol (SAP). De VNG en de brancheorganisaties werken hierin samen, ook het NIP is hierbij betrokken.

De aanpassing in de wet stelt gemeenten verplicht met de standaarden te werken. De wet regelt verder dat het samenwerkingsverband i-Sociaal Domein de aangewezen partij is om het pakket van standaardprotocollen verder te ontwikkelen.

Het NIP is op uitnodiging van i-Sociaal Domein ook betrokken bij de ontwikkeling van het bovengenoemde Standaardadministratieprotocol (SAP) dat samen met gemeenten wordt ontwikkeld om de diversiteit aan administratieve protocollen waar NIP-leden met te maken hebben te reduceren.

Bij sommige gemeenten gaat dit pijn doen, want het vraagt om aanpassingen van hun systemen om te kunnen werken volgens de standaard.

Matt Schillings (beleidsmedewerker NIP): “Samen met gemeenten werken we met zorgaanbieders en ICT-leveranciers aan die standaardisering, een enorme puzzel, inhoudelijk, technisch en politiek, maar het moet gaan voorkomen dat we in het hele land veel energie en geld blijven steken in niet-inhoudelijke zaken.”

“De hoop is dat als de administratie- en contracteringsprocessen eenmaal soepel verlopen, er meer ruimte komt om aan de echte transformatie te werken en dat de zorg voor 18-minners echt beter wordt. En dat onze professionals dus vooral bezig kunnen zijn waarvoor ze zijn opgeleid, goede psychologische zorg leveren.”