Veel geweld in de jeugdzorg

De afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. Met het rapport Onvoldoende beschermd brengt de commissie de Winter haar eindrapport uit.  

Het rapport biedt een indringend beeld met ontluisterende verhalen over geweld waaraan kinderen zijn blootgesteld geweest.

“Het is niet te bevatten dat kinderen, aan wie juist een veilige omgeving geboden had moeten worden, geen veiligheid en geborgenheid hebben gevonden. In plaats daarvan kregen zij te maken met soms ernstig en veelvuldig fysiek en psychisch geweld. En dat terwijl het vaak ging om kwetsbare kinderen die al een uithuisplaatsing en wat daaraan voorafging hadden meegemaakt.”

Door de commissie De Winter is uitgebreid onderzoek gedaan In meerdere sectoren waar pupillen onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst. Het uiteindelijke veld waar de commissie onderzoek naar gedaan heeft, betreft: de residentiële jeugdzorg, de justitiële jeugdinrichtingen, de pleegzorg, de LVB-sector, de Jeugd GGZ (Kinderen Jeugdpsychiatrie), de doven- en blindeninstituten en de opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Per sector zijn aparte studies uitgevoerd.

De commissie doet een dertiental aanbevelingen, waaronder:

  • Erkenning bieden aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg;
  • Verbeteren van het hulpaanbod aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg;
  • Plaatsing in (gesloten) instellingen zoveel mogelijk voorkomen;
  • Groepsgrootte verkleinen;
  • Zorgdragen voor goed geschoold personeel en pedagogische continuïteit;

 

Extra stimulans

Het rapport is een extra stimulans om met vereende kracht te werken aan het plan best passende zorg voor de meest kwetsbare jongeren (pdf) en het versterken van de professionalisering van de sector.