Uitspraak van de maand - juni 2019

Deze uitspraak betreft een verschil van inzicht over een cliënt tussen professionals, een bedrijfsarts en een psycholoog.

Omdat de bedrijfsarts de manier van communiceren door de psycholoog hierover niet zorgvuldig vindt, dient hij een klacht in waarbij hij verwijst naar de KNMG-richtlijnen.

Het College van Toezicht beslist dat niet de KNMG-richtlijnen maar de regels uit de Beroepscode op de psycholoog van toepassing zijn.

Met de toonzetting van de mails handelt de psycholoog volgens het College niet zorgvuldig nu zij daarmee klagers kennis, inzicht en ervaring als bedrijfsarts niet respecteerde.

Omdat de psycholoog zelf ook al in het verweerschrift en ter zitting had erkend dat haar woordkeuze niet de juiste was, wordt de klacht gegrond verklaard, echter zonder oplegging van een maatregel.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.