Standaardisering administratieprotocollen (SAP) voor de Jeugdwet

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft samen met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers twee landelijke standaard administratieprotocollen (SAP) opgesteld.

Het NIP heeft hier actief aan bijgedragen en is blij met deze eerste stappen naar een daadwerkelijke standaard.

Deze protocollen bieden meer duidelijkheid over de administratieve afhandeling van zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet en moeten bijdragen in het terugdringen van de administratieve lasten. Het zal NIP leden die in opdracht van gemeenten jeugdhulp leveren helpen bij het inrichten van hun administratie en communicatie met de betreffende gemeente.

Sinds de decentralisaties in 2015 wordt gewerkt met het berichtenverkeer in de Jeugdwet (en Wmo). Het berichtenverkeer verloopt volgens de iStandaarden; een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat de gegevens over de zorg per cliënt elektronisch, gestandaardiseerd en veilig worden uitgewisseld door gemeenten en zorgaanbieders.

Ondanks de landelijke standaarden is de variëteit in de administratieve afspraken nog steeds groot. Iets waar NIP-leden al jaren steen en been over klagen. Enerzijds heeft deze variatie te maken met de beleidsruimte waar gemeenten gebruik van kunnen maken in hun beleids- en inkoopprocessen. Anderzijds blijken de landelijke afspraken op onderdelen toch voor meerdere uitleg vatbaar. Het NIP heeft hierover regelmatig bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en VWS (als stelselverantwoordelijke) aan de bel getrokken.

 

Nieuwe afspraken geven meer duidelijkheid in gebruik van het berichtenverkeer

De nieuwe administratieprotocollen hebben als doel om meer helderheid te bieden over de afspraken in de berichtenketen. Ze zijn ontwikkeld in intensieve samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers.

Zo’n 700 vertegenwoordigers uit het hele land , waaronder ook een aantal NIP-leden, hebben een actieve bijdrage geleverd. Dit heeft geleid tot keuzes door een regiegroep (waarin het NIP-bureau vertegenwoordigd was) waardoor de veelvoud aan uitvoeringsmogelijkheden is teruggebracht en het administratieve proces eenduidiger wordt.

We zien dit als een goede eerste stap, maar in de komende maanden zal er gewerkt worden aan een verdere standaardisering en vereenvoudiging. Een proces dat niet eenvoudig is, want het heeft soms behoorlijke consequenties, maar dat nu wel doorgepakt moet worden.

 

Filmpje: Impressie Regieteam standaard administratieprotocollen

De standaard administratieprotocollen vindt u op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Hier vindt u ook meer informatie over implementatie, de totstandkoming van de protocollen en een toelichting op de gemaakte keuzes.