Update P3NL: capaciteitsraming, beroepsstructuur en wachttijden

Nieuws vanuit P3NL: Roep om opleidingsplaatsen in de ggz werpt vruchten af en aanpak wachttijden.

Roep om opleidingsplaatsen in de ggz werpt vruchten af

Meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen zijn hard nodig om de personeelstekorten in de ggz te verminderen. NIP heeft samen met P3NL daarom deze zomer zich hard gemaakt voor € 20 miljoen extra voor opleidingsplaatsen voor de GZ-, Klinisch- Klinisch Neuro Psychologen en psychotherapeuten.

Ook bij het capaciteitsorgaan dat de minister adviseert over het aantal opleidingsplaatsen hebben we deze boodschap herhaaldelijk neergelegd. En met succes: Ook het capaciteitsorgaan erkent de noodzaak voor meer goed opgeleide professionals en heeft haar raming fors naar boven bijgesteld.

 

Aanpak wachttijden

De campagne van het NIP om met meer psychologen de wachtlijsten in de zorg aan te pakken heeft veel reacties opgeleverd. De wachtlijsten zijn al jaren veel hoger dan de Treeknorm. Het is dan ook een terugkerend onderwerp van debat in de 2e kamer. Op 21 december stuurde de minister de 2e kamer nog een brief met de laatste stand van zaken. Deze wachttijden variëren sterk per DSM classificatie en per regio en hebben vele verschillende oorzaken.

Een snelle en eenvoudige oplossing is er niet. Zorgaanbieders kunnen wel ieder hun steentje bijdragen door hun wachttijden actueel te houden via VEKTIS, tijdig op en af te schalen en mensen door te verwijzen naar collega’s die wel ruimte in de agenda hebben. Het NIP is actief in de stuurgroep wachttijden en trekt het onderzoek naar de mogelijkheden om de begeleiding van cliënten op de wachtlijst te verbeteren.


Over het NIP en P3NL

Het NIP strijdt er samen met P3NL voor dat de positie van de psycholoog in het kwaliteitsstatuut verbetert, dat de bekostiging van psychologische zorg goed wordt geregeld en dat de psycholoog goed aan bod komt in de beroepenstructuur. Het NIP zet samen met P3NL bovenstaande punten op de agenda van het bestuurlijk overleg in de ggz.