Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ

Goed nieuws voor de psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Hun salaris mag er tijdens hun opleiding niet op achteruitgaan t.o.v het salaris van voor de opleiding. Samen met de forse salarisverhoging een mooi resultaat dat FBZ namens het NIP bereikte bij het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao GGZ.

FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021.

 

NIP: psychologische specialisten in medische staf

Het NIP is blij met het onderhandelingsakkoord wat er bereikt is  en heeft hier ook fors aan bijgedragen. Het NIP is teleurgesteld over het feit dat er sprake is van een (enkel) medische staf die alle gespecialiseerde ggz instellingen zullen krijgen. Het NIP is dan ook van mening dat in de ggz ook de andere specialisten hierin vertegenwoordigd zouden moeten zijn, waaronder natuurlijk de psychologische specialisten (KP en KNP). Wellicht zou de term ‘medische staf’ dan ook een andere moeten zijn, die de lading beter dekt in dat geval.

In de algemene ziekenhuizen maken de KP en KNP’ers overigens ook al deel uit van de medische staf. Het NIP gaat zich beraden op manieren om dit verder onder de aandacht te brengen, rechtstreeks bij de gespecialiseerde instellingen.

 

Gemaakte afspraken

Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gedurende de looptijd gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd. Daarnaast zijn diverse afspraken gemaakt over opleiding en registraties.

 

Salarisontwikkeling

Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%. Verder ontvangen werknemers in november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband). Afgezet tegen de looptijd betekent dit opgeteld een gemiddelde salarisverhoging van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen wordt gedurende de looptijd met 8 tot 10% verhoogd.

 

Salaris tijdens tweede opleiding en vervolgopleiding

Werknemers die een tweede opleiding in de zorg willen volgen of al een vervolgopleiding doen, waaronder de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog, mogen er in salaris niet op achteruitgaan en moeten hun perspectief behouden. Ook is een minimum inschaling bij instroom in de opleiding gegarandeerd. Gedurende de opleiding krijgt de werknemer jaarlijks een periodieke verhoging in de salarisschaal.

 

Wettelijk verplichte registraties

Aios (incl. aios MIAM) krijgen de kosten voor inschrijving in het RGS vergoed.
Verslavingsartsen krijgen de kosten verbonden aan registratie in het KNMG-register vergoed.
De werknemer die over een registratie beschikt die ook vereist is in de vacaturetekst van de instelling, krijgt de gemaakte kosten t.b.v. de registratie door de werkgever vergoed.

 

E-learning

Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd hebben en een verplichte opleiding via e-learning volgen, is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per e-learning-module bepaald wat de benodigde en te compenseren lestijd is.

 

Slaapdiensten

Voor de 57-plusser wordt een vrijstelling voor de slaapdienst opgenomen, tenzij de werknemer geen bezwaar heeft tegen slaapdiensten.

 

Medische staf

In de cao wordt opgenomen dat elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten (verder te noemen een medische staf) heeft conform de ‘regeling inspraak medisch specialisten’. NIP en NVGZP lobbyen samen voor verbreding van deze medische staf met de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.  Lees voor meer informatie hierover dit nieuwsbericht.

 

Twee onderzoeken O&O fonds GGZ

O&O fonds GGZ, het arbeidsmarktfonds voor de ggz-sector, gaat tijdens de looptijd van de cao twee onderzoeken doen:

  • Onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten.
  • Toetsing van de studie afspraak Preventie (zoals opgenomen in Hoofdstuk 9A van de cao)

Meer weten? Bekijk het integrale onderhandelaarsakkoord (pdf)

NIP-leden ontvangen medio juli een uitgebreide toelichting op het akkoord van het NIP per mail en kunnen dan ook hun stem uitbrengen via deze mail.

 

FBZ

Voor de behartiging van de collectieve belangen van haar leden met een dienstverband is het NIP aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ. De FBZ onderhandelt voor de NIP-leden over de cao’s. De FBZ bestaat uit tal van beroepsorganisaties, vooral in de zorg. Samen hebben zij 32.000 leden. Daarmee vertegenwoordigt FBZ de arbeidsvoorwaarden van een zeer brede groep hoogopgeleide professionals, artsen, diëtisten, fysiotherapeuten en dus ook psychologen.