Miljoenennota Rutte III: In 2020 herbezinning op het zorgstelsel

De toenemende vergrijzing en stijging van de zorgkosten die hiermee gepaard gaan, en de toenemende complexiteit van de zorgvraag maken het noodzakelijk de governance van het zorgstelsel tegen het licht te houden.

 

Contourennota zorgstelsel

Het kabinet wil daarom voor het zomerreces in 2020 een zogenaamde contourennota uitbrengen. Gebaseerd op de inzichten en ontwikkelingen uit ‘de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’, beschrijft de nota wat er bestuurlijk nodig is om de zorg organiseerbaar en betaalbaar te houden en welke aanpassingen in wet- en regelgeving hiervoor nodig zijn. Het NIP deelt veel van de uitgangspunten van deze herbezinning zoals domeinoverschrijdende zorg, afstemming op regionaal niveau en inzet op preventie en zal vanuit het perspectief van de zorgprofessional hieraan een constructieve bijdrage leveren.

 

Meer geld voor jeugd, ouderen en ggz

In de voorjaarsnota maakte het kabinet al bekend komende jaren meer geld beschikbaar te stellen voor zorg voor jeugd en langdurige zorg. Er gaat 500 miljoen extra naar de verpleeghuizen en 300 miljoen meer naar jeugdzorg, waaronder het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Het NIP wil dat dit geld ook geïnvesteerd wordt in de inzet van gedragswetenschappers in deze sectoren. We zijn hiervoor actief in programma’s Zorg voor de Jeugd en hebben een visiedocument over de psycholoog in de langdurige zorg onder de aandacht van beleidsmakers gebracht. Voor de geestelijke gezondheidszorg zet het kabinet de lijn voort die is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord ggz. Prioriteit ligt daarbij op de opleidingsplaatsen, arbeidsmarkt, bekostiging en kwaliteit.

 

Werken in de zorg weer aantrekkelijk maken

Het is nu hét moment om weer te investeren in de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Om aan de groeiende en complexer wordende zorgvraag te voldoen is er veel aandacht in de miljoenennota voor de arbeidsmarktproblematiek. Behalve een reële loonstijging, vindt het NIP dat ook het werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt moet worden voor de psycholoog. Met meer groei door opleiding, nascholing, specialisatiemogelijkheden, minder administratieve lasten en verlaging van de werkdruk. De miljoenennota geeft goede aanzetten hiervoor, maar de ambitie mag nog hoger om weer de juiste professional op de juiste plek te krijgen.

 

Innovaties en ethiek

Ontwikkelingen op het vlak van e-health en elektronische cliëntendossiers raken ook het werk van de zorprofessional. Het schept nieuwe mogelijkheden om zorg dichterbij te brengen naar de woon- of werkomgeving. En het biedt cliënten mogelijkheden regie over hun dossiers te houden en voor de noodzakelijke gegevensuitwisseling tussen professionals. Daarbij horen ook beroepsethische zaken rondom de privacy en keuzevrijheid van cliënten en een goede vorm van bekostiging die het NIP goed zal bewaken.

 

Preventie en maatschappelijk welzijn

Veel winst is te behalen in preventie en door campagnes als de depressiedeal en suïcidepreventie. Ook werkgerelateerde thema’s zijn belangrijk. Positief is dat het onderzoek naar preventie van  burn-out wordt voortgezet. Het kabinet zet verder in op een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen en belangrijke dossiers zoals ‘Leven Lang Ontwikkelen’ en ‘Gezond en veilig werken’ en de Arbovisie 2030. De psychologische kant daarvan kan veel sterker. Zo is er veel mogelijk om burn-out aan te pakken door meer te richten op de Corporate Psychological Responsibility, waaronder het versterken van werkenden