Inspecties luiden noodklok: grote zorgen om jeugdbescherming

De Inspecties voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) en Justitie en Veiligheid (IJenV) uiten grote zorgen over de jeugdbeschermingsketen en hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Hulp komt onvoldoende snel op gang en kinderen en hun gezinnen komen op verschillende achtereenvolgende wachtlijsten terecht (wijkteams, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en zo verder).

Het NIP herkent in de rapporten de vele signalen van psychologen die werken in het brede jeugdveld. Ook zij constateren dat er op veel plekken te vaak op zorginhoudelijk niveau wordt gestuurd en dat adviezen van experts te vaak ter discussie worden gesteld of nog even tegen het licht worden gehouden. Naast alle belangrijke adviezen met betrekking tot herzieningen in het stelsel, zullen wij voor dit punt dan ook nadrukkelijk aandacht vragen.

De signalen uit de inspectierapporten maken pijnlijk duidelijk hoe de zorg aan kinderen en gezinnen te lijden heeft door de grote gevolgen van en verschillen tussen gemeenten en hun regio’s. Al langer is het gesprek gaande over ideeën voor verbeteringen binnen het jeugdhulpstelsel. Ook het NIP draagt hier actief aan bij onder andere bij het Zorg voor de Jeugd programma maar ook diverse hoofdlijnenakkoorden en geven ook wij de nodige adviezen over.

Het NIP deelt de mening van mw Louwes, Hoofdinspecteur IGJ:
“Om te zorgen voor voldoende, deskundige en ervaren professionals in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering is waardering nodig. Waardering dat zij deze uiterst complexe opdracht namens de overheid uitvoeren. Maatschappelijke en financiële waardering voor de verantwoordelijkheid die zij durven en willen dragen en de expertise en competenties die zij hiervoor inzetten. Zij hebben professionele ruimte nodig om hun werk te kunnen doen, mandaat en vertrouwen van opdrachtgevers en van de samenleving.”

Mede naar aanleiding van de ernstige conclusies van de Inspecties, kondigt het kabinet ingrijpen in het jeugdstelsel aan. “De overheid neemt op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd.” aldus de inspecties in hun nieuwsbericht vanochtend.

Op 7 november stuurden minister de Jonge (VWS) en minister Dekker (rechtsbescherming) hierover twee uitgebreide brieven met vele bijlagen naar de Tweede Kamer, die op 18 november daarover spreekt met de ministers. Ook stuurden zij ten behoeve van dat wetgevingsoverleg de voortgangsrapportage over Zorg voor de Jeugd.

Op alle lagen van het stelsel is de druk hoog en in alle werkvelden leidt dit tot forse problemen o.a. enorme werkdruk, groot verloop van personeel, zware regeldruk, niet passende aanbestedingseisen en lang niet altijd faire tarieven. Daardoor staat de kwaliteit van de beroepsuitoefening door onze leden onder druk. Naast de ernst van de signalen, zijn we dan ook blij met de erkenning dat aanpassingen in het stelsel nodig zijn zoals ook in onze Evaluatie van de Jeugdwet: De stem van de Professional in 2018 aan de orde kwam.

Het NIP gaat de voorstellen van de regering bestuderen en pleit voor een gedegen analyse over welke maatregelen echt gaan helpen. Uiteraard zijn er ook gemeenten en regio’s waar het wel goed gaat. Des te meer van belang om tot zorgvuldige en gedragen volgende stappen te komen.
Daarin trekken we samen op met de andere beroepsgroepen die het NIP vertegenwoordigt via de stuurgroep van het programma Zorg voor de jeugd

 

In de pers:

– NRC: Kabinet erkent fouten in jeugdzorg en wijzigt stelsel
– Volkskrant: Inspecties slaan alarm niveau jeugdbescherming is onacceptabel laag
– NOS: Vernietigend inspectierapport over jeugdzorg. Kabinet grijpt in
– Nu.nl: Kabinet meer samenwerking tussen gemeenten bij specifieke gevallen jeugdzorg

 

Lees meer over de Jeugdwet: