Heeft u ervaringen als bijzondere curator, wij horen het graag!

De Werkgroep bijzondere curator (NIP/NVO) adviseert bijzondere curatoren om een zorgvuldige afweging te maken voordat u besluit zich te registreren bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN). 

De functie van de bijzondere curator heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke functie binnen de rechtspraak, waarbij de gedragswetenschappers een steeds belangrijkere positie innemen.

Een bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige in complexe scheidingen, gezag- en omgangsgeschillen. Hierbij is juist de gedragswetenschapper in staat om op een goede manier met het kind te communiceren en zich een beeld te vormen van zijn of haar belangen.

Als het gaat om inschakeling van een bijzondere curator en financiering kan nog veel verbeterd worden. Op dit moment speelt dat bijzondere curatoren in een nieuw register moeten worden opgenomen om te worden ingeschakeld en daartoe examen moeten afleggen.

Bent u actief (geweest) als bijzondere curator of bent u op een andere manier betrokken bij dit onderwerp, meldt u zich dan bij Michelle Troost via michelle.troost@psynip.nl.

 

Probleemanalyse

In 2018 is binnen de NVO de Werkgroep bijzondere curator van start gegaan. In deze werkgroep zijn leden van de NVO en NIP vertegenwoordigd die in de functie van bijzondere curator werkzaam zijn. Er is in deze werkgroep een probleemanalyse gemaakt van de zaken waar de bijzondere curator tegenaan loopt.

 

Financiering is struikelblok

De gedragswetenschappers dragen met hun specifieke kennis en ervaring op het gebied van psychologie en pedagogiek in grote mate bij aan de belangenbehartiging van het kind tijdens gerechtelijke procedures. De kwaliteit en inzet die zij bieden als bijzondere curator en de vergoeding die daar conform beroepstarieven reëel bij is, staat niet in verhouding tot de vergoeding die de Raad voor Rechtsbijstand hiervoor heeft vastgesteld.

Ethisch verantwoord en zorgvuldig werken kost meer tijd dan binnen de vergoeding mogelijk is. Het uitoefenen van de functie van de bijzondere curator door gedragswetenschappers komt hierdoor onder druk te staan.

 

Register

Door het NIP en de NVO is ook gesproken met de nieuw opgerichte stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN). Deze stichting gaat een register bijhouden voor bijzondere curatoren in Nederland. De Raad voor de Rechtspraak stuurde onlangs een brief naar de bijzondere curatoren met het verzoek te registreren bij de Stichting.

Op dit moment is de Raad van Advies van BCN, waarin het NIP is vertegenwoordigd, nog in overleg met het bestuur van de stichting, omdat de Raad ernstige kanttekeningen plaatst bij onder andere examinering en bijbehorende kosten zoals het stichtingsbestuur nu voorstelt.

Wij adviseren u dringend om een zorgvuldige afweging te maken voordat u eventueel besluit zich te registreren.