Invoering Wzd-functionaris

Update: De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel aangenomen dat een aanpassing van de wet zorg en dwang in verband met de invoering van de Wzd-functionaris bevat. 

Alleen de PVV, SP en PvdD stemden tegen invoering van de Wzd-functionaris.  De Aanpassingswet is afgedaan als hamerstuk en is dus niet meer inhoudelijk behandeld. Het NIP had met dit doel op 28 juni brief geschreven aan de Kamer. Het is immers van groot belang dat professionals zekerheid hebben en verder kunnen gaan met de voorbereidingen. 

Nb: Abusievelijk is de term gezondheidspsycholoog in de wet genoemd (i.p.v. gezondheidszorgpsycholoog). Deze correctie wordt hersteld in de reparatiewet.

 

Brief leidt tot resultaat (bericht 1 juli jl.)

Het NIP en andere organisaties hebben in een brief aan de Eerste Kamer benadrukt dat het belangrijk is dat de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet zorg en dwang op een zo kort mogelijke termijn wordt afgerond.

In deze brief hebben we aangegeven het van groot belang te vinden dat er zo snel mogelijk zekerheid verkregen wordt en dat er verder gegaan kan worden met de voorbereidingen op het inwerkingtreden van de wet per 2020. Ook minister de Jonge is op de hoogte gesteld van deze brief.

Het NIP is verheugd dat de Tweede Kamer onlangs het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet zorg en dwang in verband met de introductie van de Wzd-functionaris heeft aangenomen (zie: Tweede Kamer eens met de Aanpassingswet zorg en dwang – 18 juni 2019).  Nadat de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aangenomen is het aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel uiteindelijk ook goed te keuren. Pas dan is het wetgevingstraject afgerond en kan de wet worden gepubliceerd.

Omdat we het heel belangrijk vinden dat de behandeling van het wetsvoorstel op een zo kort mogelijke termijn wordt afgerond hebben we, samen met Ieder(in), KansPlus, het LSR, NVO en VGN de Eerste Kamer vrijdag jl. een brief geschreven. Deze week vindt namelijk de vergadering plaats die de procedure van behandeling van het wetsvoorstel in de Eerst Kamer bepaalt.

In de brief hebben we aangegeven het van groot belang te vinden dat er zo snel mogelijk zekerheid verkregen wordt en dat er verder gegaan kan worden met de voorbereidingen op het inwerkingtreden van de wet per 2020. Ook minister de Jonge is op de hoogte gesteld van deze brief.

Wordt vervolgd!

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar langdurigezorg@psynip.nl