Beroepsontwikkeling verbeteren in de gehandicaptensector

Beter toegeruste zorgprofessionals, die trots zijn op hun vak. Dat is een van de doelen uit het Programma Volwaardig leven. Het NIP en de NVO zijn betrokken bij de implementatie van dit programma.

Dit programma van het ministerie van VWS wil met een groot aantal gerichte acties de zorg voor gehandicapten toekomstbestendig maken. Ook het creëren van voldoende plekken voor mensen die complexe zorg nodig hebben en het ontzorgen van naasten behoren tot de doelen van het programma.

Het ministerie heeft ons voornamelijk een rol gegeven in het onderdeel vakmanschap, waarbij het onder andere gaat over het aanpakken van de werkdruk en de juiste functiemix binnen een team.

Het ontwikkelen van een heldere visie op de positionering van de verschillende functiegroepen in de gehandicaptensector, zal een van de acties binnen het Programma zijn. Maar eigenlijk willen we méér uit het programma halen.

 

Kennis van gedragswetenschappers breder inzetten

Het NIP en de NVO hebben nadrukkelijk bij de minister aangegeven graag de kennis en expertise vanuit de gedragswetenschappers op meerdere actielijnen te willen toevoegen, naast die van vakmanschap. Te denken valt aan: complexe zorgvragen, pilot cliëntenondersteuning, innovatie impuls en het ontzorgen van naasten.

Ook hebben het NIP en NVO aangegeven blij te zijn met de extra aandacht voor cliënten en hun (complexe) zorgvragen. Voor gedragswetenschappers is het daarbij van belang om goed te kunnen anticiperen op de steeds complexer wordende zorgvragen. Daarbij zijn vragen aan de orde als: welke opleiding, specifieke vaardigheden of bij- en nascholing zijn daarvoor nodig? We zullen binnen het Programma hiervoor aandacht vragen.

 

Betrokkenheid van leden

De verschillende partijen die bij het Programma betrokken zijn, zijn met veel enthousiasme van start gegaan met het implementatietraject. Het NIP en de NVO zullen hun leden hierbij ook actief betrekken. Houd de website en de nieuwsbrieven dus in de gaten!