Beroepengebouw psychologische en pedagogische zorg

NIP, NVGzP, NVO en NVP hebben een inventarisatie laten maken van psychologische en pedagogische zorg op alle domeinen waar die zorg wordt geleverd: een eerste stap om te komen tot een nieuw beroepengebouw. 

P3NL is voorzitter van dit project.

De huidige beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg is onduidelijk voor professionals en geeft onvoldoende vertrouwen aan cliënten en naasten. Een verduidelijking van de beroepenstructuur is daarom zeer gewenst om professionals te ondersteunen bij het tijdig en adequaat kunnen (door)verwijzen naar passende psychologische en pedagogische zorg.

Deze 1e fase bestaat uit een verkenning van de onduidelijkheden en knelpunten binnen de (individuele) psychologische en pedagogische zorg vanuit het perspectief van cliënten, hun naasten en de professionals. Het rapport laat in de volle breedte zien waar psychologische en pedagogische zorg geboden wordt, in welke mate en aan hoeveel cliënten. De rapportage laat ook zien wat een wirwar er bestaat aan opleidingen en registraties.

De inventarisatie schetst een beeld van de diversiteit aan hulpvragen en de huidige onduidelijkheid van de beroepenstructuur voor cliënten, naasten én professionals. De verkenning biedt een fundament voor het ontwikkelen van een heldere beroepenstructuur voor psychologische en pedagogische zorg. Dat is de volgende stap in dit gezamenlijke project.