Akwa vernietigt eerder aangeleverde ROM-gegevens

Akwa, de alliantie kwaliteit in de ggz, vernietigt de ROM-data die door SBG zijn verzameld en na opheffing van SBG zijn overgedragen.

Dit heeft Akwa aan partijen betrokken bij de ROM – waaronder het NIP – medegedeeld. Akwa komt tot dit besluit om zich volledig te kunnen richten op een werkwijze waarbij uitsluitend uitkomstinformatie gebruikt wordt voor leren en verbeteren van zorg waar de patiënt uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Daarmee wil Akwa buiten de voortdurende juridische discussie blijven over de eerder verzamelde ROM-data.

 

Zorgvuldig

Het NIP begrijpt de keuze van Akwa. Het verzamelen van uitkomstmetingen voor kwaliteitsverbetering door Akwa is nog steeds gewenst en moet zorgvuldig gebeuren. Het vernietigen van de data die Akwa van SBG heeft gekregen houdt naar onze mening niet in dat deze data in strijd met de privacywetgeving zijn verkregen, het duurt alleen erg lang voordat hierover uitsluitsel wordt gegeven.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier immers na twee jaar nog steeds geen uitspraak over gedaan.

Het is dan begrijpelijk dat Akwa met een schone lei begint om zo het vertrouwen van de gehele sector te krijgen. Ook omdat blijkt dat de bruikbaarheid van de data gering is.

 

Toekomst

Het NIP dankt de vele zorgprofessionals die moeite hebben gedaan om deze data te verzamelen en aan te leveren, en alle betrokkenen die hebben meegedacht over het analyseren hiervan ter verbetering van de ggz. Deze ervaringen zijn bruikbaar voor de toekomst.

We vertrouwen erop dat Akwa er hard aan werkt om de dataverzameling van uitkomstgegevens binnen de kaders van de privacywetgeving weer op te pakken en zorgprofessionals kan ondersteunen in een veilige en verantwoorde meting en dataverzameling.

 

De discussie in de sector is de afgelopen jaren groot geweest, veelal ging het daarbij over het oneigenlijke gebruik van de data. De oorspronkelijke bedoeling (kwaliteitsverbetering) kwam daarmee steeds verder op de achtergrond. Het NIP heeft in het verleden altijd achter de oorspronkelijke bedoeling gestaan van het vergelijken van uitkomsten van behandeling op groepsniveau om daar als professionals van te leren. De zorgvuldigheid, transparantie naar patiënten en professionaliteit van het omgaan met de data staan daarbij voorop. In de toekomst zal hierover opnieuw een zorgvuldige dialoog met het veld, de professionals en de patiënten gevoerd dienen te worden. Als NIP zullen we dat gesprek binnen de vereniging ook voeren, met de klankbordgroep (met vertegenwoordiging vanuit alle betrokken secties) die ons voedt rondom standpunten betreffende de thema’s en afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord GGz. De eerstvolgende bijeenkomst met de klankbordgroep vindt plaats op 3 oktober.