Vernieuwde richtlijn spiritualiteit in palliatieve fase

De herziene richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ biedt zorgverleners inzicht en handvatten in het herkennen van vragen en behoeften van cliënten over zingeving en spiritualiteit. 

Cliënten in de palliatieve fase zijn in de laatste fase van hun leven beland. Ze hebben vaak vragen over thema’s als de waarde en zin van het leven of het geloof. Cliënten delen hun mentale pijn niet altijd met zorgverleners omdat ze denken dat zorgverleners hen daar niet bij kunnen helpen. Bovendien kunnen er onderwerpen spelen die cliënten niet makkelijk met anderen delen. Het is voor zorgverleners dus belangrijk om open te staan voor dit soort vragen.

De herziene richtlijn biedt inzicht in hoe je vragen en behoeften van cliënten over zingeving en spiritualiteit herkend. Ook is vastgelegd hoe je hierover een gesprek aangaat en de richtlijn geeft advies over scholing voor zorgverleners.

 

Aanbevelingen gespreksvoering spiritualiteit en zingevingver voor zorgverleners
  • Neem écht de tijd, cliënten uiten diepere vragen niet als ze merken dat je haast lijkt te hebben.
  • Zet de doelen en behoeften van cliënten voorop.
  • Respecteer de cultuur, het geloof of de levensbeschouwing van cliënten.
  • Maak het niet te licht maar ook niet te zwaar.
  • Toon oprechte belangstelling, vraag door vanuit echte interesse.
  • Luister en kijk aandachtig, stel open vragen.
  • Geef geen oordeel: laat cliënten hun zoektocht of worsteling zelf vormgeven.
  • Vat boosheid en verwijten die gemaakt worden niet persoonlijk op: ze kunnen voortkomen uit angst en verdriet.
  • Blijf beschikbaar ook als er niets meer ‘gedaan’ kan worden of mensen zorg weigeren.

 

Bijdrage NIP

Deze richtlijn is praktischer dan de vorige versie dankzij de heldere opmaak en de concrete handvatten. De richtlijn is waar mogelijk evidence-based. Aan deze herziening is twee jaar gewerkt door werkgroepleden van patiëntorganisaties en beroepsverenigingen NIP, NPV, V&VN, NHG, Verenso, NVALT, Palliactief, VPTZ, VGVZ en NFK. Lianne Oortmann heeft vanuit het NIP deelgenomen aan de werkgroep en het NIP heeft de richtlijn in juli goedgekeurd.

In het Kwaliteitskader palliatieve zorg uit 2017 wordt spiritualiteit gezien als belangrijk onderdeel van de palliatieve zorg.