Stand van zaken Kinder- en Jeugdpsycholoog in BIG

Ter voorbereiding op het Wetgevingsoverleg Jeugd van 12 november 2018 heeft minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer een voortgangsrapportage gestuurd over het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

In zijn brief benadrukt de minister – terecht – het belang van continuïteit van zorg in de overgang 18-/18+. Hij benoemt in dat kader de noodzaak om de orthopedagoog-generalist (OG) op te nemen in de wet BIG. Het NIP is blij dat de minister aandacht heeft voor de kwetsbare groep jongvolwassenen in de jeugdhulp, en laat zien dat hij bereid is hiervoor veranderingen in het systeem door te voeren.

Het NIP heeft richting VWS steeds met klem aangedrongen op gelijktijdige opname van de Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG. De inhoudelijke gronden onder toevoeging van de orthopedagoog-generalist zijn immers één-op-één van toepassing op de Kinder- en Jeugdpsycholoog.

Het oplossen van de wachtlijstproblematiek en het waarborgen van continuïteit van zorg voor jongeren die 18 jaar worden, zijn urgente maatschappelijke vraagstukken. De inzet van de expertise van zowel orthopedagogen als kinder- en jeugdpsychologen is daarbij van groot belang. Het NIP vindt dan ook dat beide beroepsgroepen (OG en K&J) zo snel mogelijk in staat moeten zijn hun expertise in te zetten, ook in het volwassenen-domein.

We hebben naar aanleiding van de voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd dan ook direct contact opgenomen met VWS een brief gestuurd naar de bewindslieden.

 

Een afspraak voor overleg is inmiddels gemaakt.

Het is voor ons evident dat de gelijktijdige toevoeging van het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog nu ook gerechtvaardigd is. We gaan ervan uit dat de VWS ook de urgentie voor onze beroepsgroep herkent en erkent. Er is positief gereageerd op ons verzoek om hierover op korte termijn in gesprek te gaan. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

 

Meer informatie