Pilot rechtstreeks verwijzen medische psychologie succesvol

In Friesland heeft een pilot plaatsgevonden waarbij huisartsen rechtstreeks konden verwijzen naar de medisch psychologische zorg in het ziekenhuis. Patiënten, huisartsen én zorgverzekeraars zijn tevreden over de rechtstreekse verwijsmogelijkheden.

Dat is te lezen in het artikel in Medisch Contact van Gerdien Schuitemaker, Antoinette Busch, Theo Bakker en Paul Felix. Gerdien Schuitemaker, vice-voorzitter van het sectiebestuur van de PAZ, is één van de auteurs.

 

Besparing

De pilots laten zien dat door de rechtstreekse verwijzing veel zorgkosten worden bespaard. Inmiddels is er veel wetenschappelijke evidentie die ook aantoont dat de inzet van medisch psychologische zorg bij een grote diversiteit aan somatische klachten en aandoeningen leidt tot kostenbesparingen. Veel zorgkosten worden nu onnodig gemaakt (denk aan  herhaalconsulten, opnames, extra onderzoeken, SEH-bezoeken, medicatie), omdat de achterliggende angst dan wel stemmingsproblemen onvoldoende in beeld zijn.

 

Welk ziekenhuis volgt?

Nu ziekenhuizen de komende jaren flink moeten bezuinigen, heeft de medische psychologie een grote opdracht om hieraan een bijdrage te leveren. De uitkomsten van de pilot hebben ertoe geleid dat nu in alle Friese ziekenhuizen door vakgroepen medische psychologie deze zorg wordt aangeboden. De volgende stap is dat ook de andere ziekenhuizen deze stap zetten.

Het Friese initiatief sluit goed aan bij de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg: meer aandacht voor doelmatige zorg, de patiënt centraal, zinnige en zuinige zorg, regie bij de huisarts, verplaatsen van de zorg van de 2e lijn naar de 1e lijn,  zorg organiseren in samenhangende netwerken waar financiële drempels geen rol meer spelen. De medische psychologie heeft bij deze thema’s een belangrijke rol te spelen.

 

Wat is medische psychologie?

De medische psychologie is een vakgebied binnen de somatische gezondheidszorg dat primair vormgegeven wordt door BIG-geregistreerde klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en gezondheidszorgpsychologen. Het bevordert snellere genezing, klachtenvermindering, en kwaliteit van leven van patiënten en hun systemen die zich met lichamelijke klachten en aandoeningen wenden tot medisch specialistische zorg. Het onderscheidt zich van de geestelijke gezondheidszorg door specifieke kennis en ervaring, een eigen wetenschapsdomein, en nauwe samenwerking met medisch specialisten. Hierdoor alleen al is het wat betreft volume en onderlinge consultatiemogelijkheden gebonden aan de SGZ, en vanwege versnippering en verarming hierin niet te realiseren in de eerste lijn. Bij het NIP vormen medisch psychologen de sectie Psychologen in Algemene Ziekenhuizen (PAZ).

 

Veldnormen Medische Psychologie

De sectie PAZ van het NIP werkt aan nieuwe Veldnormen Medische Psychologie die beschrijven hoe de psychologische zorg eruit ziet, wanneer psychologen dienen te worden ingezet, aan welke kwaliteitseisen de inzet moet voldoen en welke zorg moet worden geleverd. Naar verwachting worden de definitieve veldnormen begin 2019 vastgesteld. Deze zullen onder meer toegankelijk zijn via de LVMP en het NIP. Lees meer in het NIP-katern van november.