Update P3NL: LV POH-GGZ ook aangesloten

Nieuws vanuit P3NL: met deze maand onder andere de aansluiting van de LV POH-GGZ en de vertraging van de invoering van het zorgclustermodel.

Aansluiting LV POH-GGZ bij P3NL

De landelijke Vereniging POH-GGZ is toegetreden als lid van de federatie P3NL. Hiermee komt het aantal aangesloten verenigingen op elf, met samen ruim 37.000 leden. Met de aansluiting van de LV POH-GGZ legt P3NL een belangrijke verbinding tussen huisartsenzorg en ggz. Het NIP heet de LV POH-GGZ van harte welkom!

 

Vertraging inschrijven zorgstandaarden bij ZINL

Afgelopen 5 jaar hebben partijen onder regie van het NKO gezamenlijk hard gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de zorg in de ggz. P3NL vindt de inschrijving in het register een belangrijke laatste stap om deze standaarden ook daadwerkelijk vast te leggen als de professionele norm die professionals, patiënten en verzekeraars hebben afgesproken.

Een aantal partijen wil nu uitstel daarvan omdat de uitvoerbaarheid volgens hen niet mogelijk is. P3NL stelt zich op het standpunt dat implementatie inhoud volgt en dat het moment en de condities waaronder dat gebeurt, vastgelegd kunnen worden in een implementatieplan.

 

Vertraging invoering zorgclustermodel

Het zogenaamde zorgclustermodel dat in de plaats zou komen voor de huidige DBC-systematiek komt niet van de grond. Er zijn niet voldoende data verzameld om tot een goede afweging te kunnen komen. Er loopt nog een consultatieronde van de NZa, zie hiervoor de inbreng van P3NL (pdf).

 

Kwaliteitsstatuut update

Zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord begeleidt het Zorginstituut Nederland de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Er is een voorstel neergelegd voor aanpassingen op korte termijn. Belangrijk daarbij is de inzet van de gezamenlijke partijen om de mogelijkheden voor het medebehandelaarschap te verruimen. Dat wordt waarschijnlijk gehonoreerd.

Er is ook een lijst met punten waarover vóór 1 april 2019 een besluit moet worden genomen. Hierop staat het verzoek van P3NL om de lijst met beroepen die regiebehandelaar mogen zijn uit te breiden.

 

Brief naar Kamercommissie

P3NL heeft een brief (pdf) aan de leden van de vaste Kamercommissie van VWS gestuurd in aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) van de Tweede Kamer met staatssecretaris Paul Blokhuis op 6 december a.s. In de brief worden drie onderwerpen belicht: wachtlijsten, opleiden en arbeidsmarktproblematiek en de bekostiging.

 

Over het NIP en P3NL

Het NIP strijdt er samen met P3NL voor dat de positie van de psycholoog in het kwaliteitsstatuut verbetert, dat de bekostiging van psychologische zorg goed wordt geregeld en dat de psycholoog goed aan bod komt in de beroepenstructuur. Het NIP zet samen met P3NL bovenstaande punten op de agenda van het bestuurlijk overleg in de ggz.