Overzicht bekostiging psychologen in de Langdurige zorg

De bekostiging van psychologen in de Langdurige zorg zit ingewikkeld in elkaar. Dit komt doordat de vergoeding van psychologische zorg onder andere wordt bepaald door de plaats waar de zorg wordt geleverd.

Wordt de zorg thuis geleverd of in een instelling? Is het een instelling die wel of geen Wlz-behandeling levert? Gaat het om een volwassene (18+) of om een kind (18-)? Gaat het om een gedragswetenschappelijke behandeling of om de behandeling van een psychische stoornis?

Al deze aspecten zijn van belang om te weten met het oog op financiering. Daarnaast is de voormalige AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) over verschillende wettelijke domeinen verdeeld in 2015: de Wlz, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Jeugdwet. Om deze complexiteit inzichtelijk te maken, maakte het NIP een overzicht.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u die stellen via het mailadres: ervaringenlangdurigezorg@psynip.nl