NIP onderschrijft nota 'Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen'

Kinderen die langdurig in Nederland verblijven maar met uitzetting worden bedreigd, kunnen ernstig schade oplopen in hun ontwikkeling als ze alsnog worden uitgezet. 

Er zijn nu zo’n 400 kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, maar buiten het kinderpardon vallen. In een vandaag verschenen rapport wordt wetenschappelijk onderbouwd dat deze kinderen ernstig schade op kunnen lopen in hun emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling als ze alsnog worden uitgezet. Deze kinderen zijn extreem kwetsbaar vanwege de voortdurende stress en een gebrek aan stabiliteit. Uitzetten is daarom onverantwoord.

Het NIP, de NVO en de AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland) roepen op om de kennis uit de ‘schadenota’ te benutten voor wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming aangaande met uitzetting bedreigde kinderen die langdurig in Nederland verblijven.

De nota is geschreven door dr. Elianne Zijlstra en mr. dr. Carla van Os, beiden verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), samen met prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit (VU).

Ruim 35 hoogleraren op het terrein van neuropsychologie, (ontwikkelings-)psychologie, psychiatrie, (ortho-)pedagogiek en andere aanverwante vakgebieden hebben het rapport ondertekend.

“Met deze schadenota willen we een bijdrage leveren aan een wetenschappelijk gefundeerde besluitvorming over met uitzetting bedreigde kinderen die langdurig in Nederland verblijven”, aldus prof. dr. Erik Scherder. “De chronische stress waaraan deze gewortelde kinderen blootstaan, kan ernstige gevolgen hebben voor hun hersenontwikkeling.”

Universitair docent orthopedagogiek dr. Elianne Zijlstra: “De jarenlange angst voor gedwongen uitzetting bedreigt hun ontwikkeling in ernstige mate. Dit heeft grote gevolgen voor zowel hun huidig functioneren als voor hun toekomst. Dat maakt het uitzetten van deze langdurig in Nederland verblijvende kinderen, naar huidige wetenschappelijk inzichten, echt onverantwoord.”

 

Update 12 december 2018

De nota is inmiddels verstuurd naar de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid en naar de Kinderombudsvrouw. Diverse media hebben aandacht besteed aan de inhoud en deze berichten zijn ook veel gedeeld op social media. De auteurs streven ernaar het onderwerp op de publieke agenda te houden.

In de media: