Laatste nieuws Kinder- en Jeugdpsycholoog in BIG

Het is niet te verantwoorden dat (jonge) mensen op wachtlijsten staan, terwijl gekwalificeerde Kinder- en Jeugdpsychologen niet kunnen worden ingezet als een cliënt boven de 18 is. Deze week vond opnieuw overleg plaats bij VWS over de aanvraag K&J in BIG.

Het oplossen van wachtlijsten en het waarborgen van continuïteit van zorg in de overgang van 18- naar 18+ zijn urgente maatschappelijke vraagstukken. Het NIP vindt dat de expertise van orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychologen daarbij hard nodig is, maar in het volwassenendomein kan dat niet zonder BIG-registratie. Wij zetten ons daarom al jaren in voor opname van de Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG, gelijktijdig met de orthopedagoog generalist (OG).

Naar aanleiding van een aantal recente ontwikkelingen heeft het NIP minister de Jonge en de Tweede Kamer de afgelopen maand twee keer aangeschreven, en vond er deze week overleg plaats bij VWS.

 

Recente ontwikkelingen

Zoals bekend lag er begin 2018 een wetsvoorstel voor de wijziging van de wet BIG (met daarin de opname van de OG) ter consultatie voor aan het veld. Het NIP heeft in een reactie daarop sterk gepleit voor de gelijktijdige opname van OG en K&J in de wet BIG.

Op 5 november stuurde minister Hugo de Jonge een voortgangsrapportage over het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd aan de Tweede Kamer. Hij benoemde daarin dat de OG opgenomen zou worden in de wet BIG, maar dat hij nog zou bezien via welk wetsvoorstel. Het NIP was blij met de aandacht die de minister uitsprak voor de kwetsbare groep jongvolwassenen (18-/18+), maar pleitte er direct voor de Kinder- en Jeugdpsycholoog in dit proces mee te nemen. De NIP aanvraag K&J-in BIG ligt er immers al vanaf 2015.

Een geheel nieuwe ontwikkeling deed zich voor op 22 november. Het wetsvoorstel Zorg en Dwang werd naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen in de Wet zorg en dwang (Wzd), maar ook een voorstel voor wijziging van de wet BIG. Om naast de arts ook de gedragsdeskundige professional de functie van Wzd-functionaris te kunnen laten uitvoeren moet deze BIG-geregistreerd zijn. Daarom is in het wetvoorstel Wzd een wijziging van de wet BIG opgenomen, die het mogelijk maakt de OG op te nemen als BIG-beroep. Een ander wetvoorstel dus, maar met hetzelfde effect; ook deze keer geen vermelding van de Kinder- en Jeugdpsycholoog.

Bij het NIP begint de rek er flink uit te raken. Aan VWS lieten wij deze week weten dat er nu snel een oplossing moet komen. Wij kunnen niet verantwoorden waarom twee gelijkwaardige beroepsgroepen (OG en K&J) ongelijk worden behandeld, waarom er nog steeds geen uitsluitsel is over een aanvraag voor de K&J-psycholoog die vanaf 2015 bij VWS ligt, waarom van de drie gelijkwaardige beroepsgroepen (GZ-psycholoog, OG en K&J-psycholoog ), die in het Jeugddomein gelijk gewaardeerd worden, alleen de K&J-psycholoog wordt uitgesloten van zorg aan jongeren boven de 18.

Maar nog veel belangrijker: wij kunnen aan jongvolwassenen in een kwetsbare levensfase niet langer uitleggen dat de professional die hij kent, die bij uitstek expertise heeft op het gebied van ontwikkeling en levensloop, hem niet verder kan behandelen.

VWS heeft tijdens het gesprek geen toezeggingen kunnen doen, maar afgesproken is dat het NIP op korte termijn verder wordt geïnformeerd.

Intussen hebben wij op 4 december opnieuw een brandbrief gestuurd naar minister de Jonge, in afschrift naar de andere bewindslieden. Ook wordt de Tweede Kamer nader door ons geïnformeerd, in aanloop naar de bespreking van het wetsvoorstel Zorg en Dwang (inclusief wijziging wet BIG) begin 2019.

We houden u op de hoogte!

 

Lees meer