Dyslexie: richtlijn en stimuleringsprogramma

Minister Slob heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de activiteiten die in gang zijn gezet om het aantal dyslexieverklaringen terug te dringen en de kwaliteit ervan te verhogen. 

Het NIP is blij dat in deze Kamerbrief over de stand van zaken rond dyslexieverklaringen (7 september jl.) uitgebreid wordt ingegaan op de vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie, die mede door onze beroepsvereniging wordt ontwikkeld.

 

Dyslexieonderzoek: ruimte voor kwaliteitsverbetering

De minister meldt de Kamer ook dat de Universiteit van Amsterdam (in opdracht van OCW) onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van dyslexieonderzoek (pdf). Conclusie is dat er ruimte is voor kwaliteitsverbetering, met name waar het gaat om onderbouwing van de hardnekkigheid en de ernst van de lees- en/of spellingsproblemen.

Ook wordt het belang onderschreven van verdere professionalisering van de beroepsgroepen in onderwijs en zorg. Inmiddels is een aantal activiteiten in gang gezet: de ontwikkeling van een richtlijn en de opzet van een stimuleringsprogramma.

 

1. Richtlijn Dyslexie

Het NIP werkt samen met de NVO, het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) aan de ontwikkeling van een onderwijs/zorg-brede, vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie. De richtlijnontwikkeling wordt financieel mogelijk gemaakt door OCW en VWS en ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

 

2. Stimuleringsprogramma preventieve & integrale aanpak dyslexie & hulpmiddelen onderwijs

In het stimuleringsprogramma werken de volgende organisaties samen (met steun van OCW):

  • Balans
  • het Expertisecentrum Nederlands (EN)
  • het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
  • de Stichting Dyslexie Nederland (SDN)
  • de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Netwerk LPO)
  • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

Voorzien wordt in voorlichting aan scholen, instellingen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en ouders over hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie. Daarnaast richt het
programma zich op de meer preventieve aspecten van goed lees- en spellingsonderwijs, waarmee leesproblemen en het risico van laaggeletterdheid en onterechte verwijzing naar de dyslexiezorg kan worden voorkomen.

 

Meer informatie