De AVG in de zorg

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Wat betekent deze wet voor u als zorgaanbieder?

Onder de AVG gelden nieuwe verplichtingen en regels over het werken met toestemming van de patiënt. Er worden meer eisen gesteld aan het omgaan met privacygevoelige informatie zoals persoonsgegevens van cliënten. Zo bent u in veel gevallen verplicht om:

 

Bestaande wetten blijven gelden

Naast de nieuwe regelgeving worden onder de AVG deze geldende wetten gehandhaafd:

  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

De AVG-regels gelden ook naast de huidige regelgeving voor het medisch beroepsgeheim.

 

Vragen?

Heeft u als zorgaanbieder een vraag over de AVG in de zorg? U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tijdens het telefonisch spreekuur: 0900 – 2001 201 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur).