Regeldruk en administratieve lasten verminderen bij GGZ

In 2016 is een agenda met verbeterpunten voor de GGZ opgesteld (Agenda Gepast Gebruik & Transparantie in de GGZ). De verbetervoorstellen hieruit voor de vermindering van de administratieve lasten zijn inmiddels op een rij gezet en de afspraken voor het eenvoudiger verwijzen naar en binnen de GGZ zijn gemaakt. De tijd is rijp om nu nieuwe initiatieven op te pakken.

Vermindering administratieve lasten

Regels om de administratieve lasten rond kwaliteitsinformatie en ICT te verminderen zijn daar nu bij gekomen.

Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS willen de regeldruk in de GGZ verminderen. Het doel daarbij is:

  • administratieve lasten verminderen
  • het voorkomen van fouten bij declaraties
  • het verbeteren van  de zorg van patiënten

Meer weten over de samenwerking en de ontwikkeling van deze verbeterpunten. Lees hier meer.

Het NIP werkt met de andere partijen de komende periode verder om administratieve lasten in de ggz te verminderen.

 

Lees hieronder meer over de eerste bereikte resultaten:

 

Geen doorverwijzing meer nodig

Sinds 1 april 2017 is de vereenvoudiging verwijzing ggz al doorgevoerd. Patiënten hebben geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als deze van de generalistische basis GGZ (gbggz) naar de gespecialiseerde GGZ gaat, en omgekeerd. Sinds 1 april 2017 volstaat een melding aan de huisarts. Een aantal regels voor verwijzing is duidelijker gemaakt. En partijen hebben vastgesteld onder welke voorwaarden een zorgverzekeraar een incomplete verwijzing toch vergoedt. Een samenvatting van deze nieuwe afspraken vindt u in het document Vereenvoudiging verwijzingen GGZ.

 

Communicatieplatform NZa

Samen met zorgverzekeraars, ICT leveranciers, Vektis/Vecozo en NZa is gewerkt aan meer duidelijkheid over declaratieregels. Hiertoe heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een communicatieplatform opgericht. Via dit platform bespreken de partijen (o.a. het NIP) periodiek hoe zij zorgaanbieders in de GGZ het beste informeren over gewijzigde regels. Vanaf mei 2017 zal de NZa jaarlijks overleggen met de sector. Dit moet helpen misverstanden en fouten bij declaraties te voorkomen.

 

Hulp bij digitaal declareren

Zorgaanbieders in de GGZ krijgen hulp bij digitaal declareren. In drie overzichten vindt u tips voor:

 

 

Lees het volledige bericht op: www.rijksoverheid.nl