Herinnering: Is het Kwaliteitsstatuut al aangepast?

De afgelopen dagen heeft Mediquest herinneringsberichten gestuurd aan de zorgaanbieders met daarin de vraag of het Kwaliteitsstatuut inmiddels al is aangepast. Voor 1 juli 2022 dienen alle zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de Zorgverzekeringswet immers hun Kwaliteitsstatuut ingevuld of aangepast te hebben conform het format LKS versie 3.0.

Mocht je als professional werkzaam zijn in een organisatie dat het Kwaliteitstatuut nog niet heeft aangepast, ga dan het gesprek aan. Het is immers van belang voor de zorgaanbieder om te voldoen aan de landelijke eisen uit het Kwaliteitsstatuut en om te blijven investeren in deskundigheid en vakmanschap. Naast het vormgeven van de regiebehandelaarfunctie biedt het Kwaliteitsstatuut ook ruimte om te leren (in lerende netwerken), je vakbekwaamheid te onderhouden en te reflecteren in intercollegiaal overleg, intervisie, supervisie en visitatiegroepen. Hierbij hoort ook een goede positionering, mate van autonomie en medezeggenschap voor psychologen.

Het NIP neemt namens de psychologen deel aan het bestuurlijk overleg als ook aan de landelijke werkgroep, verantwoordelijk voor de uitvoering van het LKS. Als jullie signalen hebben laat deze ons dan weten zodat we deze kunnen meenemen aan de tafels: info@psynip.nl, onder vermelding van het LKS en/of Anne Kole.

De geldigheid:

Declaratie van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van formats versie 1.0 of versie 2.0 is nog mogelijk tot en met 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een Kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS versie 3.0 geldig! Dit betekent dat je vanaf deze datum zonder goedgekeurd Kwaliteitsstatuut versie 3.0 geen zorg meer mag leveren in de Zvw. Ook mogen er geen declaraties meer ingediend worden bij zorgverzekeraars of rechtstreek bij cliënten.

Meer lezen?

Voor meer informatie over onder meer wat is gewijzigd en de geldigheidsduur, verwijzen wij je naar de eerdere informatie gepubliceerd in het NIP themadossier: Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ – NIP. Voor meer technische informatie hoe je het Kwaliteitsstatuut kunt wijzigen, lees verder in onderstaande bijlage.

Voor algemene vragen over de registratie van je kwaliteitsstatuut kun je contact opnemen met de helpdesk van ggzkwaliteitsstatuut.nl.
Stuur je vraag bij voorkeur per mail naar helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl. De helpdesk is ook telefonisch te bereiken op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur.