Agenda

Agenda

Reactie internetconsultatie Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Het NIP heeft samen met de NVO en BPSW gereageerd op het wetsvoorstel dat als doel heeft de rechtspositie en de rechtsbescherming van betrokken jeugdigen te verbeteren.

Nieuwe handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben in mei 2020 een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we in een nieuwe fase beland waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen.

Uitspraak van de maand - Heimelijk gemaakte opnames onrechtmatig verkregen bewijs?

Af en toe komt het in een tuchtzaak voor dat klagers heimelijk gemaakte geluidsopnames en transcripties van gesprekken met professionals overleggen om hun standpunt kracht bij te zetten. Hoe ga je daar als psycholoog mee om?

Reactie NIP op Troonrede: 'Behoud van economische, sociale én mentale veerkracht samenleving essentieel'

Het meest genoemde thema op deze Prinsjesdag was corona. Er wordt op de langere termijn een zware economische terugslag verwacht. Het brengt daarnaast op sociaal vlak ingrijpende gevolgen met zich mee, zoals het niet op bezoek kunnen bij dierbaren.

Praat als jongere mee over gevolgen coronacrisis

Premier Rutte vroeg in mei aan alle jongeren in Nederland om mee te denken over oplossingen voor de coronacrisis, en vooral over onderwijs, werk en wonen. Op 14 september is daarom de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) gestart. Ze hebben de Opp-app gelanceerd.

Wie nomineer jij voor de Sindbadonderscheiding 2020?

De Sindbadonderscheiding wordt jaarlijks door de Centrale Commissie Culturele Diversiteit en Psychologie uitgereikt aan iemand die een bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van de interculturele competenties van psychologen in alle werkvelden.

10 september: Wereld Suïcide Preventie Dag

Vandaag, 10 september, is het Wereld Suïcide Preventie dag. Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Het NIP draagt hier graag aan bij.

Bescherm kinderen en jongeren tegen nadelige gevolgen van coronamaatregelen

Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep van een groep jeugdexperts – waaronder NIP en NVvP- psycholoog Vera Naber en kinderpsychiater Arne Popma, een van de mede ondertekenaars.

Impact coronacrisis op hulpverleners: hogere werkdruk en zorgen om cliënt

Ook psychische hulpverleners hebben een hectische tijd achter de rug. Met mogelijke een tweede golf en de nodige economische klappen in het vooruitzicht, is het zaak om professionals op de been te houden. Het Trimbos-instituut publiceert vandaag een onderzoek waarbij het NIP intensief betrokken is geweest.

Samenwerkende beroepsverenigingen reageren op wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen'

Het NIP heeft samen met NVO, BPSW, BV Jong, FVB, NVvP, V&VN, AJN, NVK gereageerd op het wetsvoorstel dat moet bijdragen aan een beter functioneren van het jeugdhulpstelsel.

Rapport online panel Akwa GGZ: ggz en corona

Ruim 70% van de ggz-professionals wil ook na corona vaker digitaal behandelen. Dat is één van de conclusies uit de eerste enquête gehouden onder de leden van het online panel van Akwa GGZ. 

Gedragswetenschappers duiken in de dilemma' s van gesloten jeugdzorg – terugblik op Masterminds

De belangrijkste vragen uit de Mastermind-sessies waarin gedragswetenschappers werkzaam in de brede keten van jeugdhulpverlening en jeugdbescherming dit voorjaar met elkaar in gesprek gingen.

Als psycholoog subsidie aanvragen voor regeling 'NL leert door'

Werkenden werkzoekenden in Nederland kunnen kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs, waaronder daarvoor opgeleide NIP-leden.

Essay Jeugd aan het roer: Lessen uit de coronamaatregelen

Vanaf 16 maart 2020 vindt er een corona-overleg plaats bij het ministerie van VWS waarbij de stuurgroep-partijen van het programma Zorg voor de Jeugd en andere partijen zijn aangesloten. Mede op grond van een evaluatie van dit overleg schreven Arne Popma en Ans van der Maat een essay. 

Psychologische expertise gebundeld voor de Onderwijsraad

Het NIP leverde input aan de Onderwijsraad voor het advies over Onderwijstijd, onder andere door toe te lichten welke rol psychologen vanuit verschillende expertises kunnen vervullen. 

Uitspraak van de maand - Collega aanspreken op gedrag in een multidisciplinair team

Als je een collega aanspreekt op zijn of haar gedrag in een multidisciplinair team, kan dit beroepsmatig handelen dan tuchtrechtelijk worden getoetst?

Beroepsmatig handelen verbeteren: zorgvuldig omgaan met klachten

Psychologen zorgen voor een goede kwaliteit van hun beroepsmatig handelen. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met onvrede en klachten van cliënten of andere betrokkenen. 

Handreiking Wet zorg en dwang voor psychologen en orthopedagogen

Met deze handreiking ligt er een op onze beroepsgroep toegespitste handreiking. De handreiking is opgesteld door het NIP, de NVO, de NVGzP en de BPSW in opdracht van het ministerie van VWS. 

Vernieuwde cliëntvriendelijke Consumer Quality index voor de ggz

Akwa GGZ heeft (samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland) de Consumer Quality index voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg herzien.

SCP: Corona zet psychische gezondheid onder druk

Het Sociaal Cultureel Planbureau benoemt in de in de publicatie ‘Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid’ een aantal belangrijke thema’s voor de periode na de intelligente lockdown (Covid-19).