Sectie Ouderenpsychologie en PgD: Psychologische expertise voor de ouderenzorg

Na vele jaren stagnatie in het politieke proces gaat dan toch op 1 januari 2020 de nieuwe wet Zorg en Dwang in werking. De wet regelt onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. Uitgangspunt van de wet is: Nee, tenzij. Geen onvrijwillige zorg, tenzij er echt geen andere mogelijkheden gevonden kunnen worden. De wet is complex, omdat het een procesbeschrijving is van de inspanningen die zorgaanbieders zich moeten getroosten om passende zorg te bieden met instemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger en de voorwaarden waar onder zij eventueel toch mogen overgaan tot onvrijwillige zorg. Het jaar 2019 kunnen zorgaanbieders benutten om zich voor te bereiden op de werkwijze volgens de nieuwe wet.

Welke consequenties gaat de wet Zorg en Dwang hebben voor ons werk als psycholoog voor mensen met dementie of andere neurocognitieve aandoeningen? Welke kansen biedt de nieuwe wet voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg, bejegening en communicatie? Hoe komen we tot een werkwijze waarin vrijwillige zorg de norm is, waar slechts in hoge uitzondering van afgeweken wordt? Welke rol kan de psycholoog spelen als gedragskundige in het proces zoals omschreven in de wet Zorg en Dwang? Wat zijn scholings- of andere ondersteuningsvragen die mogelijk op ons af komen?

Het NIP is al langer betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe wet en het voorbereiden van de consequenties ervan op het werk van psychologen. Op dit gezamenlijk symposium van NIP -sectie ouderenpsychologie en de PgD, gaan we ons verdiepen in de gedachte achter de nieuwe wet zorg en dwang, de consequenties voor het mentaal welbevinden van mensen met dementie en andere neurocognitieve aandoeningen en de gevolgen voor ons werk in en rond de instellingen. Naast kennisoverdracht is er aandacht voor ethische reflectie en bespreking van praktijksituaties.

(Voorlopig) Programma en sprekers

15:00 uur Opening door lid taskforce Zorg en Dwang van de sectie Ouderen.
15:15 uur Psychologen en de nieuwe wet Zorg en Dwang door Cécile Salden.
15:45 uur Ethische dilemma’s bij onvrijwillige zorg voor ouderen door Dorothea Touwen

Dorothea Touwen is onderzoeker en universitair docent medische ethiek aan het LUMC, is een van de sprekers op dit symposium.  Zij is gespecialiseerd in filosofie en ethiek van de ouderengeneeskunde en daarbinnen de driehoek cliënt – familie – medewerker. In haar werk staan situaties centraal waarin vrijheid en veiligheid voor dilemma’s zorgen. Haar perspectief op deze dilemma’s is het levensverhaal van de oudere mens: ‘Het leven vormt een samenhangend verhaal dat niet ophoudt wanneer de mens zieker en ouder wordt.

vervolg programma
17:00 uur  Pauze, broodmaaltijd
17:45 uur  Workshops ronde 1:

  • Workshop 1: casuïstiek in de thuissituatie. Maritza Allewijn
  • Workshop 2: zelf beslissen en mentaal welbevinden: FJ Bruijel
  • Workshop 3: de rol van de psycholoog als expert op het gebied van vrijheid en veiligheid:  Cathrien den Hartogh
  • Workshop 4: Voorlichting geven aan verzorgenden. psychologen De Rijnhoven

18:15 uur  Workshops ronde 2
18:45 uur  Plenaire afsluiting
19:00 uur  Einde

Kortom, een interessant symposium/studiemiddag over de “Psychologische expertise voor de ouderenzorg”. Komt u ook meepraten en meedenken?

Kosten
€ 15,00   NIP leden
€ 15,00    PgD leden
€ 60,00   Niet leden
€ 7,50    Studenten/SPS lid (aantal plaatsen is beperkt)

Klik hier op de blauwe button om u aan te melden

 

Organisatie: Sectie Ouderenpsychologie en PgD
Locatie: Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13, Utrecht