Klachtprocedure

Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een van de NIP-registers moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog.
Welke klachten komen niet in aanmerking?

·         Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer.
·         Claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog.
·         Verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport.
·         Klachten over gebeurtenissen die naar het oordeel van de Colleges te lang
          geleden hebben plaatsgevonden.
·         Gelijkluidende klachten die door dezelfde klagers tevens zijn ingediend bij de
           Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg kunnen niet in behandeling worden
           genomen. Dit ter beoordeling van het College van Toezicht.

Correspondentie 
Correspondentie in een klachtzaak wordt in het belang van beide partijen (klager, verweerder) vertrouwelijk behandeld. Alle stukken dienen schriftelijk (per post) en voorzien van een handtekening te worden ingediend. 

Bijstand
Beide partijen mogen zich laten bijstaan en/of laten vertegenwoordigen door een raadsman of gevolmachtigde. De raadsman of gevolmachtigde mag niet als belanghebbende bij de klacht zijn betrokken. Bijstand door een advocaat is niet verplicht.

Indienen klacht
Alleen schriftelijk (per post), in het Nederlands, naar College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht

In een klacht moet staan
·          naam, adres en woonplaats van de klager;
·          naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde;
·          korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en
           omstandigheden waarop de klacht berust;
·          uw handtekening.

Schriftelijke stukkenwisseling
Na ontvangst van de klacht beoordeelt het College van Toezicht of deze in behandeling kan worden genomen. Als dat het geval is, dan krijgt verweerder (psycholoog) de gelegenheid op de klacht te reageren. De tussenliggende termijn is meestal een maand. De schriftelijke stukkenwisseling is hiermee in beginsel voltooid.
Van alle door een partij ingediende stukken die van belang zijn, wordt een afschrift aan de andere partij gezonden. De stukkenwisseling vindt plaats per post in verband met de vertrouwelijkheid. 

Behandeling ter zitting
Na de schriftelijke stukkenwisseling vindt in de regel een mondelinge behandeling van de klacht op zitting plaats. Mocht het College van Toezicht aanleiding zien de klacht schriftelijk te behandelen, dan krijgt u daarvan bericht. De mondelinge behandelingen duren ongeveer een uur en zijn in principe niet openbaar. Van beide partijen wordt verwacht dat ze ter zitting aanwezig zijn. Het College van Toezicht bestaat in de regel uit een voorzitter en een secretaris, beiden jurist, en uit tenminste 2, maar meestal 3 leden-psycholoog.

De ervaring leert dat na lezing van de stukken er bij de leden van het College van Toezicht vaak nog behoefte bestaat aan het stellen van vragen aan de partijen, bijvoorbeeld om opmerkingen die in de stukken zijn gemaakt of situaties die zijn beschreven te laten verduidelijken. Een mondelinge behandeling leent zich beter voor die vragen en antwoorden dan nóg een schriftelijke ronde. Vaak hebben de partijen ook behoefte om nog iets onder de aandacht van het College te brengen. Ook daarvoor leent zich de mondelinge behandeling.

Het College van Toezicht tracht tijdens de mondelinge behandeling na te gaan of een of meer bepalingen van de Beroepscode zijn overtreden en zo ja, welke, alles met hoor en wederhoor. Dit betekent dat de ene partij mag reageren op wat de andere partij zegt. De beslissing of een overtreding heeft plaatsgehad neemt het College van Toezicht pas na afloop van de zitting, als de partijen zijn vertrokken.

Uitspraak
Na de behandeling doet het College van Toezicht uitspraak. De op schrift gestelde uitspraak wordt ongeveer 8 weken na de zitting naar partijen gestuurd. Afhankelijk van het aantal ingediende klachten dat het College heeft te behandelen duurt de afhandeling van een klacht (van indiening tot uitspraak) al snel een jaar.

Een klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard. Wanneer de klacht gegrond is kan het College een van de volgende maatregelen opleggen:
·         waarschuwing;
·         berisping;
·         schorsing in het lidmaatschap en/of van de inschrijving in het/de door het College
          aangegeven NIP-register(s), al dan niet onder voorwaarden;
·         ontzetting uit het lidmaatschap en/of doorhaling van de inschrijving in het (de)
          door het College aangegeven NIP-register(s) al dan niet onder voorwaarden.

Het behoort niet tot de mogelijkheden van het College een psycholoog te ontslaan uit zijn dienstbetrekking, de klager een schadevergoeding toe te kennen ten laste van de psycholoog, of een psychologisch heronderzoek te gelasten.

Beroep
Binnen twee maanden na de verzenddatum van de uitspraak van het College van Toezicht kunnen partijen tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep van het NIP.
Van deze termijn kan niet worden afgeweken.

Publicatie
Op grond van een besluit van het bestuur van het NIP worden alle uitspraken van het College van Toezicht en het College van Beroep, nadat ze zijn toegestuurd aan partijen, geanonimiseerd gepubliceerd op de website van het NIP (www.psynip.nl).
Ook kan het voorkomen dat een geanonimiseerde uitspraak wordt geselecteerd als uitspraak van de maand.

Vragen
Indien u procedurele vragen hebt over de ingediende klacht dan kunt u terecht bij de secretaris die de klacht behandelt.
Indien u inhoudelijke vragen hebt over de klacht dan kunt u die stellen aan de stafmedewerkers beroepsethiek van het NIP, mw. mr. Rosalinde Visser en mw. Anne-Marie Van Zijl. Zij zijn bereikbaar tijdens hun spreekuren via het algemene nummer van het NIP 030-8201500. De tijden van de spreekuren vindt u op: http://www.psynip.nl/contact-en-service/spreekuren.html