28 mei 2013

Voorbereiding reactie conceptrapport CvZ geneeskundige GGZ

Het NIP heeft tot 4 juni de tijd om de nieuwe conceptversie van het CvZ rapport te bestuderen en met een uitgebreide reactie richting CvZ te komen. 

Hiervoor wint zij advies in bij de leden van de meeleesgroep die ook de eerdere versie heeft becommentarieerd. Graag horen we ook de mening van NIP leden die het rapport hebben gelezen via de linkedin discussiegroep van het NIP. Ga naar de LinkedIn-discussie

Het tweede conceptrapport is op enkele punten veranderd ten opzichte van de eerdere versie waarover de nodige commotie ontstond. 

  • In de nieuwe versie wordt een uitzondering gemaakt voor aanpassingsstoornissen van jongeren als gevolg van huislijk geweld en seksueel misbruik, hiervoor adviseert CvZ een afzonderlijk prestatie te omschrijven. 
  • Voor de groeiende groep dementerende ouderen adviseert het CvZ om een integrale bekostigingssystematiek te onderzoeken. 
Het CvZ handhaaft het onderscheid tussen stoornissen en klachten als basis voor de verzekerde geneeskundige GGZ. Het CvZ beschrijft waarom het de kunstmatige scheiding tussen klachten en stoornissen en het uitsluiten van preventie handhaaft. Klachten horen volgens het CvZ thuis in de huisartsenzorg, ondersteund door de POH en indien nodig versterkt door een psychologisch specialist. De huisarts bepaalt ook wie doorverwezen wordt met het vermoeden van een psychische stoornis naar de toekomstige Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ wordt doorverwezen. 

Eerste indruk NIP 
Eerste lezing van het aangepaste advies levert een gemengd beeld op. Het is duidelijk dat het CvZ de opmerkingen van het NIP en andere veldpartijen heeft gehoord. Het is positief dat zowel voor jongeren als voor ouderen die tussen wal en schip dreigen te vallen een handreiking wordt gedaan. Ook onderkent het CvZ dat de diagnose en verwijzing door de huisarts om specialistische kennis vraagt waarvoor nu de mogelijkheid bestaat om een professional zoals klinisch psycholoog of psychiater of GZ psycholoog in te schakelen. Het NIP vindt het jammer dat daarbij andere mogelijkheden worden uitgesloten voor de toekomst. Het NIP heeft tot slot een andere voorlopige visie op de DSM-5 en pleit daarom voorlopig de DSM-IV te handhaven. 

Voorgaande conceptversie
In februari dit jaar drong het NIP er bij het CvZ op aan om de voorgaande conceptversie te herzien. Het NIP herkende zich niet in die versie van het rapport. Het NIP vond onder meer dat het CvZ een te scherp onderscheid maakte tussen stoornissen en klachten. Ook vond het NIP het onderscheid misplaatst tussen psychische en somatische achtergronden van stoornissen. Met het advies ging het CvZ volgens het NIP te veel op de stoel van de behandelaar zitten en werd het belang van de cliënt onvoldoende meegenomen. Ook miste het NIP een goede aansluiting met het bestuurlijk akkoord ggz. 

In een gesprek met CvZ en tijdens een hoorzitting op 22 februari lichtte het NIP haar standpunten verder toe. Zij vroeg aandacht voor de consequenties van het pakketvoorstel voor de uitvoering van de bestaande en noodzakelijke zorg, wanneer deze niet meer uit de verzekering worden gedekt. Hierbij werd specifiek aandacht gevraagd voor de gevolgen voor ouderen en jongeren. Deze waren in de ogen van het NIP nog onvoldoende uitgewerkt. Ook pleitte het NIP voor de GGZ naast de DSM-IV een aanvullende norm te gebruiken zoals de International Classification of Functioning, Disability and Health, (ICF). 

Verdere procedure
Op vrijdag 14 juni brengt de Adviescommissie Pakket, die het rapport heeft opgesteld, tijdens een openbare vergadering advies uit aan de Raad van Bestuur van het CvZ. Het is vervolgens de bedoeling dat de Raad van Bestuur van het CvZ op maandag 24 juni 2013 het rapport vaststelt. Na vaststelling brengt het CvZ het Rapport GGZ deel 2 uit aan de Minister van VWS. 

Het nieuwe conceptrapport is hier te downloaden.